Newsletter

Zapisz się na Newsletter!

Newsletter

Geschenk kaufen

Machen Sie jemandem eine Freude.

Geschenk kaufen

Gute Lokalisierung

Sosnowiec

6,6 km

Bytom

14 km

Gliwice

26,9 km

Kraków

79 km

Karte anschauen

HOTEL PROCEDURES

REGULAMIN HOTELOWY

 

Dyrekcja Hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę  w przestrzeganiu niniejszego Regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 

 1. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00 dnia następnego. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu przyjmuje się,   że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. Usługa ta jest dodatkowo płatna.
 3. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do Recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 4. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  1. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa
  2. bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu
  3. profesjonalną i uprzejmą obsługę
  4. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie
  5. w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 5. Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  1. udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
  2. budzenie o wyznaczonej godzinie
  3. przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Hotelu – składanie i odbieranie depozytów do sejfu może się odbyć w godzinach pracy Kierowników, tj. 7.00-19.00. 
  4. przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w Hotelu
 6. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystające osoby z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 7. Gość powinien zawiadomić Recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 8. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w Recepcji, zgodnie z art. 849 kodeksu cywilnego.
 9. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa pozostawionego na bezpłatnym parkingu, bezpośrednio przylegającego do Hotelu.
 10. Ze względu na przepisy pożarowe, pojazdy zaparkowane w miejscach niedozwolonych będą usuwane na koszt użytkownika.
 11.  Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z jego winy.
 12.  Gość hotelowy za szkody wyrządzone przez osoby odwiedzającego go, ponosi odpowiedzialność solidarną razem ze sprawcą.
 13.  Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. Po wymeldowaniu Gość powinien oddać kartę do Recepcji. Hotel zastrzega sobie prawo naliczenia jednorazowej opłaty w wysokości 20 PLN za zgubienie lub zniszczenie karty.
 14.  Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 15.  Osoby nie zameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00.
 16.  W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 17.  W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Informujemy, że z dniem 15 listopada 2010 roku, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 81, poz. 529)-  na terenie całego Hotelu obowiązuje zakaz palenia. Zgodnie z art. 13.2 wyżej wymienionej ustawy złamanie zakazu podlega karze grzywny w wysokości od 500 PLN.
 18.  Na terenie Hotelu i wokół obiektu, z wyłączeniem pokoi, można spożywać alkohol zakupiony wyłącznie w Hotelu. Opłata za spożywanie własnego alkoholu na terenie Hotelu wynosi 50 PLN za każdą otwartą butelkę, przy czym zostanie ona naliczona automatycznie przy każdorazowym niedotrzymaniu warunków regulaminu.
 19.  Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 20.  Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Hotelu albo innych osób przebywających w Hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Hotelu.
 21. Hotel może skrócić pobyt Gościa naruszającego regulamin hotelowy oraz łamiącego przepisy prawa.
 22.  Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Na prośbę Gościa mogą zostać odesłane na wskazany adres po dokonaniu opłaty za wysyłkę.
 23.  Korzystając z dodatkowych usług Hotelu prosimy o sprawdzenie godzin, do których dana usługa powinna być zgłoszona.
 24. Informujemy, iż Hotel przestrzega i stosuje przepisy zgodnie z zarządzeniem Rady Europejskiej RODO.
 25. Hotel jest objęty monitoringiem wizyjnym 24 h. Przebywając na terenie obiektu Goście wyrażają zgodę na objęcie swojego wizerunku niniejszym monitoringiem. Hotel nie ma prawa do udostępniania wizerunku Gości za wyjątkiem wyraźnego polecenia Organów do tego upoważnionych.
 26. Podstawą zameldowania Gościa do pokoju jest okazanie dokumentu tożsamości: dowód osobisty, paszport oraz podanie niezbędnych danych do meldunku: imię i nazwisko oraz numer PESEL. Podanie innych danych kontaktowych jest dobrowolne.Gość będący głównym wynajmującym (ten, który podaje swoje dane osobowe do meldunku) ponosi odpowiedzialność za wynajmowany pokój i osoby w nim przebywające.
 27. Gość chcący dokonywać płatności za usługi gastronomiczne  w Recepcji ( przelanie gastronomii na pokój) zobowiązany jest do otwarcia rachunku w Recepcji wraz z depozytem lub pre-autoryzacją na karcie kredytowej.

 

W przypadku dokonania zmiany Regulaminu, zmiana ta nie dotyczy Gościa, który wcześniej dokonał rezerwacji.

 

Regulamin obowiązuje od 01.07.2018 r.

Dyrektor Hotelu

Izabela Pilszek

 

 

1.       

 

 

KODY GDS QUALITY

Amadeus: CH KTWQUA

Sabre: IH 66774

 

Galileo: CH 89735

Worldspan: IH KTWQA

Pegasus: IH 39116

KODY GDS ECONOMY

Amadeus: CH KTWESH

Sabre: IH 215382

 

Galileo: CH A5436

Worldspan: IH KTWES

Pegasus: IH 43356

Diese Webseite verwendet Cookies

Durch den Besuch akzeptieren Sie unsere Cookies Politik gemäß den Einstellungen Ihres Browsers. Mehr in der Datenschutzerklärung

OK, schließen