Katowice panorama

RODO

Informacja o danych osobowych dla Gości Hotelu Silesian*** w Katowicach

 1. Administratorem danych osobowych gości Hotelu Silesian w Katowicach jest Hotel Trzy Stawy Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Szybowcowa 1a; wpisany do KRS pod numerem 0000397990 pod numerem NIP 9542731271
 2. Celem, dla których Hotel Silesian przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o realizację usług hotelowych lub/i gastronomicznych.

  Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel Silesian jest:

  1. dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez gościa lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do Hotelu Silesian
  2. udokumentowanie wykonania usługi do celów podatkowych
  3. zapewnienie najwyższej jakości usług dla gości hotelowych i restauracyjnych

  W przypadku gdy gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Hotel Silesian przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do gościa informacji marketingowych o swoich produktach i usługach.

  Ponadto, Hotel przetwarza dane osobowe gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu Silesian.

 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa pozyskanych przez Hotel jest umowa o świadczenie usług hotelarskich. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda gościa. Hotel informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana.

  Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.

 4. Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

  • firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne
  • firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa transportu lub przesyłki kurierskiej
  • firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego
  • Urzędowi Skarbowemu
 5. Dane osobowe:

  • pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później
  • pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe
  • pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte
 6. Każdy gość ma prawo dostępu do własnych danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hotelu, Hotel udostępnia adres: kontakt@silesianhotel.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

  Każdy gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa.

 7. Hotel nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adres zamieszkania jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi hotelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.
 9. Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.